Lagújabb cikkek

ÁSZF

1. Bevezető rendelkezések

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és weboldalunkat választotta.

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Józanság Kft. által üzemeltetett „www.jozansag.hu” weboldalon történő internetes megrendelésre, illetve vásárlásra, valamint a www.onsegito.hu aloldalon (továbbiakban: aloldal) és a www.duditsprogram.hu oldalon, ingyenes hírlevélre történő feliratkozásra vonatkozó feltételeket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: Ászf.) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A www.jozansag.hu weboldalon és aloldalán, valamint a www.duditsprogram.hu weboldalon (a továbbiakban együtt: weboldal) történő böngészéssel és használatával, valamint a termékek megrendelésével, a termékek megvásárlásával elfogadja a weboldal által szabott feltételeket, adatkezelési elveket, azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A www.jozansag.hu domain név alatt működő weboldal és a www.duditsprogram.hu domain név alatt működő weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeiken rendelkezésre állunk.

Megrendelés során szolgáltatónak a Józanság Kft. minősül, amely a továbbiakban Szolgáltató elnevezéssel, a termékeket megrendelő, és a weboldalakat használók a továbbiakban Felhasználó elnevezéssel kerülnek megjelölésre.

2. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Józanság Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály út 16.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeres használatú elektronikus levelezési címe: info@jozansag.hu
Cégjegyzékszám:13-09-114851
Adószám: 14037461-2-13
Telefonszám: +36703983232 (hétköznapokon 09:00–14:00 óra között)
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700196-45370003-51100005
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-134824/2017
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Szolgáltató címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Telefon: +36 1 789-2-789
E-mail: support@tarhely.eu
Web: www.tarhely.eu

3. Alapvető és értelmező rendelkezések

3.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) hatálya kiterjed a Józanság Kft. mint Szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és partnerei, mint Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) közötti szerződésekre, amelyek tárgya a Felhasználó által a www.jozansag.hu weboldalon megrendelt termék.

3.2. A Szolgáltató külön köteles tájékoztatni Felhasználót arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a Szerződő Felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél – a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta. Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket megismerte, az nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérnek.

3.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.4. A jelen szerződés 2018. május 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződést. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldala használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.5. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Abban az esetben, ha bármely Felhasználó a weboldalon található tartalmat jogosulatlanul használ fel a 11. pontban meghatározott jogkövetkezményekkel kell számolnia.

4. Megrendelhető termékek köre

4.1. A www.jozansag.hu weboldalon mentálhigiénés tanácsadó könyvek és CD-k rendelhetők meg. A Szolgáltató által értékesített tanácsadó anyagok a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészítő, életmódjavító eljárásokat tartalmaznak, amelyek nem tartoznak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá.

4.2. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. A termékek megrendelése esetén postai úton kerül kiküldésre a Felhasználó számára.

4.3. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti az általa nyújtott és a Felhasználó által igénybe vehető termék nevét, leírását, árát, valamint a megrendelés menetét.

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akcióról és annak pontos időtartamáról. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5. Rendelés menete, regisztráció

5.1. A Felhasználónak az termékek megrendelése során meg kell adnia a nevét, az elektronikus levél címét, számlázási címét, a megrendelni kívánt mennyiséget, amely egyben regisztrációnak minősül. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölni tudja az info@jozansag.hu elektronikus levélcímre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó felhasználói adatai, a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezeknek az adatoknak a törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

5.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.3. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

5.4. A Felhasználónak lehetősége van választani, illetve rendelni a weboldalon megjelenített termékek közül, amelyeket a „Könyv, MP3” vagy a „Józanság shop” menüpontokra kattintva érhet el.. A felhasználó a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. A felhasználó a megrendelést, a megrendelni kívánt kurzus alatt található a „Megrendelem” gomb megnyomásával indíthatja el, a megjelenő megrendelési lap kitöltését követően.

5.5. „Feliratkozom” gombra kattintással a Felhasználó elküldi a megrendelését Szolgáltató részére.

5.6. Felhasználó elektronikus levélben, a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap (Kérjük, figyelje levélszemét mappáját is!). Amennyiben ez a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz elektronikus levélcímet ad meg. Az automatikus elektronikus levél tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termék megjelölését és a fizetendő végösszeget.

5.7. Az automatikus visszaigazoló elektronikus levél a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül.

5.8. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a felhasználót az új adatokról. Az ilyen esetekben a felhasználó a módosítást követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy elálljon a megrendeléstől és ebben az esetben a szerződés a felek között, egyéb jognyilatkozat nélkül, megszűnik.

5.9. Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést a Szolgáltató a hibás áron nem köteles elfogadni, és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a felek között. Amennyiben a felhasználó hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a Szolgáltató részéről. A Felhasználó által hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel a Szolgáltató munkatársa által küldött elektronikus – nem automata – visszaigazolása során a Szolgáltató munkatársa felhívja a Felhasználó figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Felhasználó hibás ár helyett a Szolgáltató által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

6. Fizetési feltételek

6.1. A megrendelt termék ellenértéke banki előre utalással teljesíthető, a megrendelt anyagot, a vásárláskor megadott emailre küldi el a szolgáltató, ahol a megadott linken letölthető (MP3 hanganyag) vagy PDF mellékletben (könyv esetén) kapja meg a megrendelő.

7. A megrendelések feldolgozása, teljesítése

7.1. A terméket elektronikus uton (e-mail) teljesíti (küldi el) a szolgáltató, a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül (ettől eltérő időtartam is lehet, szabadság ideje alatt, amikor is erről a megrendelő tájékoztatást kap, a visszaigazoló e-mailben), a Szolgáltató legkésőbb a megrendeléstől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Amennyiben a rendszer visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket “Cím elégtelen”, “Ismeretlen”, ” Kézbesíthetetlen” stb. jelzéssel, akkor a további ismételt újraküldés elektronikus levélben újra megtörténik. Az első sikertelen kézbesítést követően 60 napig kérheti, az ujbóli küldést a megrendelő, akinek gondoskodnia kell, hogy megfelelő (érvényes/működő) elektronikus levélcímet adjon meg. Felhasználó maradéktalanul elfogadja.

7.2. A szerződés teljesítése során Szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződés teljesítésére kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. Ezen intézkedéseket és nyilatkozatokat a Szerződő Felek írásban rögzítik.

8. Feliratkozás az “Ingyenes programra”

8.1. A Felhasználó a weboldalokon található „Feliratkozás” gombra kattintás után előugró www.onsegito.hu aloldalon a Felhasználó elektronikus levélcíme és jelszava megadásával iratkozhat fel a Szolgáltató által a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre megküldésre kerülő ingyenes önsegítő mentálhigiénés tájékoztató anyagot tartalmazó hírlevélre („ingyenes program”).

8.2. A hírlevélre történő feliratkozást követően a Felhasználó elektronikus levél formájában önsegítő útmutatókat kap alkohol –, és kábítószer – problémák kezeléséhez.

8.3. Amennyiben a Felhasználó nem kéri a továbbiakban a Szolgáltató részéről történő hírlevél megküldését, a hírlevélről történő leiratkozást az info@jozansag.hu elektronikus levélcímre küldött levél formájában kérheti, a Szolgálatótól.

9. Elállás joga

9.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján megilleti az elállás joga kivéve a 29. § (1) bekezdésének i) pontja esetében. Eszerint a Felhasználót nem illeti meg az elállási joga a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, az anyagot (MP+, PDF) letöltötte.

9.2. A 9.1. pontban foglaltak alapján a www.jozansag.hu oldalon értékesített hang, illetve képfelvételeket tartalmazó MP3 esetében a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltést követően az elállás joga nem illeti meg.

9.3 A Felhasználót a 9.2. pont kivételével megilleti az elállás joga az alábbiak szerint:
A Felhasználó a weboldalon megrendelt bontatlan és sérülésmentes csomagolású adathordozó (CD), illetve a weboldalon megrendelt termékek (könyvek) kézhez vételétől számított 14 napon belül történő visszaküldése mellett, indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási szándékot a Felhasználó írásban köteles jelezni elektronikus levél formájában, az info@jozansag.hu elektronikus levélcímre küldött elállási nyilatkozat útján, vagy a termék visszaküldésével egyidejűleg megküldött írásbeli nyilatkozattal.

9.4. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett vételárat a Felhasználó részére.

9.5. Szolgáltató bármikor elállhat a megrendelés teljesítésétől, amennyiben a megrendelést valamely oknál fogva nem tudja teljesíteni, és visszafizeti a megrendelés teljes összegét.

9.6. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

9.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:hu:PDF

9.8. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Általános Szerződési Feltételekben található elérhetőségeken.

9.9. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

10. Kellékszavatosság

10.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén Felhasználó kellékszavatossági igénye alapján választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak ‒ másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva ‒ aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

10.2. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. Jelen tájékoztatóval Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül Felhasználó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.3. Termékszavatosság, jótállás: Szolgáltató nem köteles és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján, nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa nyújtott termékek tekintetében.

10.4. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon harmadik fél által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A weboldal használatával Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételéből, esetleges hibájából, illetve az Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

10.5. A Szolgáltató által értékesített termékekben megjelenő tudásanyag célja az egészségi állapot kedvező irányú befolyásolása, az életminőség javítása, az egészséget veszélyeztető és károsító tényezőkkel szembeni védekezés elősegítése, valamint az alkohol- és kábítószer-függőségbe való visszaesés megelőzésének lehetővé tétele. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a termék használhatósága, illetve eredményessége vonatkozásában, valamint a termék nem helyettesíti az egyedi esetekben szükséges orvosi ellátásokat vagy egyéb kezeléseket.

11. Panaszkezelés rendje

11.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti elektronikus levélcímen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 (három) évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. A Felhasználó a szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a panaszát a Szolgáltató elutasítja, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

11.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.6. A békéltető testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult,
 • keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a felhasználó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

11.7. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

11.8. Panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósághoz.
Elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu/

11.9. Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefonszám: +36-1-391-1400
Faxszám: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11.10. Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm .

11.11. Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

11.12. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

11.13. Ha a feleknek nem sikerül 30 (harminc) napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

12. Szerzői jogok

12.1. A www.jozansag.hu oldalon megrendelhető könyvek valamint a megrendelhető CD-k hírlevelek tartalma, a mozgóképek (a továbbiakban művek) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. A Szolgáltató a művek nyilvánossághoz való közvetítésének jogát, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével kapcsolatos jogát, illetve valamennyi személyhez fűződő és vagyoni jogát fenntartja magának. A jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató fenntart minden a művekhez kapcsolódó szerzői jogot.

A Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Felhasználónak, hogy a megvásárolt műveket kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A műveket a Felhasználó nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A megvásárolt művek kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése, másolása vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a művek bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely műbe, publikációba történő megjelenítése, weboldalon történő megjelenítése, akár digitális akár más formában.

12.2. Miután a www.jozansag.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.3. A www.jozansag.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

12.5. Tilos a www.jozansag.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.6. A www.jozansag.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli, a jelen fejezet rendelkezéseit sértő, felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege 50.000.000,-forint jogsértésenként. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.

13. Záró rendelkezések

13.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

13.2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

13.3. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

13.4. Amennyiben Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

13.5. Szerződő Felek vállalják, hogy a vitás kérdések békés úton történő rendezése érdekében minden rendelkezésükre álló eszközt igénybe vesznek, a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján rendezik.

13.6. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de az Általános Szerződési Feltételek módosítása visszamenőleges hatállyal nem értelmezhető. Tartós üzleti kapcsolat esetén az Általános Szerződési Feltételek módosulását Szolgáltató a módosulást követő 3 (három) munkanapon belül, vagy a módosulást követő első megrendelés beérkezésekor köteles jelezni Megrendelő részére.

13.7. Adott megrendelés teljesítésére azon Általános Szerződési Feltételek vonatkozik, amely a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezésekor hatályban van. Szolgáltató köteles Felhasználó rendelkezésére bocsátani a mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételeket. A jelen pontban foglalt rendelkezésre bocsátás elektronikus úton (a Szolgáltató honlapján való közzététellel vagy elektronikus levél útján) is elfogadott.

13.8. Felhasználó a fenti Általános Szerződési Feltételek tekintetében kifejezetten kijelenti, hogy azokat átolvasta, a figyelemfelhívó tájékoztatást megértette, így az Általános Szerződési Feltételeket a Vállalkozóval létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Érvényes:
2018. május 01. napjától visszavonásig vagy módosításig

Dudits Józanság Programok
Dudits Józanság Programok
Dudits Józanság Programok
<